Forretningsbetingelser

Ansvar og forsikringsdækning

Vi er ansvarlige for vores bistand overfor klienterne i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler, og vi er ansvarsforsikret med HDI Global Specialty SE. Vores ansvar i forbindelse med juridisk bistand er begrænset til summen af det beløb, der betales af vores ansvarsforsikring og vores selvrisiko. Vores ansvar omfatter ikke økonomiske konsekvenstab, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image m.v. eller andre former for indirekte tab.

Vi hæfter ikke for eventuelle fejl begået af andre rådgivere, som vi har henvist klienten til, ligesom vi ikke hæfter for eventuelle fejl begået af underleverandører, som vi efter aftale med klienten har overladt dele af opgavens løsning til.

Vort ansvar er dog i enhver henseende begrænset til DKK 4 millioner.

 

Anvendelse af vores rådgivning

Vores rådgivning er målrettet, og må ikke anvendes til andet formål uden vores udtrykkelige forhåndsaccept. Medmindre andet aftales, er vi alene ansvarlige i forhold til klienten for den ydede rådgivning.

Klienter får de nødvendige rettigheder til at bruge det konkrete skriftlige materiale, som vi har udarbejdet til brug for en given sag, mens vi bevarer immaterielle rettigheder, herunder ophavsrettigheder, til det af os frembragte materiale i øvrigt.

 

Behandlingsaktiviteter

Vi gennemfører som dataansvarlig en række behandlingsaktiviteter, som navnlig omfatter personaleadministration, gennemførelse af kundesamarbejder og leverandørsamarbejder samt markedsføringsaktiviteter.

Vi fører internt fortegnelser over vores behandlingsaktiviteter.

Behandlingssikkerhed

Vi sikrer fortrolighed, integritet og tilgængelighed af de personoplysninger vi behandler gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.

Vores tekniske sikkerhedsforanstaltninger omfatter sikkerheden i den IT-understøttelse, vi anvender i vores forretning. Vores organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omfatter, at vi har fastsat retningslinjer og politikker, som vores ansatte skal efterleve. Vi følger op herpå, og vi uddanner vores medarbejdere i passende omfang.

Vores behandlingssikkerhed for personoplysninger omfatter også, at vi sikrer en lovlig behandling, herunder at vi overholder de behandlingsprincipper persondatalovgivningen opsætter, samt at vi sikrer at vi har et behandlingsgrundlag for vores behandlinger.

 

Betaling

Ved større eller længerevarende opgaver faktureres salæret bagud hver måned eller kvartal, medmindre andet er aftalt.

Ved mindre eller kortvarende opgaver faktureres salæret ved opgavens afslutning.

Betalingsbetingelserne er 14 dage netto. Der tillægges vort salær moms efter de herfor gældende regler. Ved forsinket betaling beregnes der morarenter i overensstemmelse med renteloven.

Vi forbeholder vi os at afkræve klienten en forudbetaling, såfremt sagens karakter eller klientens opholdssted efter vort skøn nødvendiggør dette.

 

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Denne hjemmeside bruger cookies. Vi bruger cookies til at tilpasse vores indhold og annoncer, til at vise dig funktioner til sociale medier og til at analysere vores trafik. Vi deler også oplysninger om din brug af vores hjemmeside med vores partnere inden for sociale medier, annonceringspartnere og analysepartnere. Vores partnere kan kombinere disse data med andre oplysninger, du har givet dem, eller som de har indsamlet fra din brug af deres tjenester.

Cookies er små tekstfiler, som kan bruges af websteder til at gøre en brugers oplevelse mere effektiv.

Loven fastslår, at vi kan gemme cookies på din enhed, hvis de er strengt nødvendige for at sikre leveringen af den tjeneste, du udtrykkeligt har anmodet om at bruge. For alle andre typer cookies skal vi indhente dit samtykke.

 

Forretningsbetingelser 

Disse forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, som en klient beder Kyed & Jybæk om at bistå med løsningen af.

Udover forretningsbetingelser gælder de advokatetiske regler, som kan læses på www.advokatsamfundet.dk.

Opgaven

Af de advokatetiske regler fremgår, at advokaten i forbindelse med indgåelse af aftale om bistand, af egen drift og på klar og entydig måde, oplyse klienten om de vigtigste elementer i den påregnede bistand, medmindre dette allerede fremgår af sammenhængen, hvilket for eksempel kunne være i forbindelse med en i øvrigt verserende sag. I forhold til forbrugere skal dette ske skriftligt i forbindelse med sagens modtagelse.

Hvis advokaten på forhånd har aftalt et bestemt honorar, skal advokaten i forbindelse med indgåelsen af aftalen om bistand, af egen drift og på klar og entydig måde, oplyse om salærets størrelse.

Hvis der ikke foreligger en skriftlig aftale, skal oplysningerne i førnævnte afsnit gives eller gøres tilgængelige, inden sagsbehandlingen påbegyndes.

Det følger videre af de advokatetiske regler, at såfremt det ikke er muligt på forhånd at beregne honorarets størrelse, skal advokaten på klientens anmodning enten angive den måde, hvorpå honoraret vil blive beregnet eller give et begrundet overslag. Advokaten skal desuden oplyse om de forventede udlæg, herunder afgifter til det offentlige.

Afgives der et overslag, som foran nævnt, skal klienten så tidligt som muligt orienteres, hvis det samlede honorar forventes at overstige det beløb, der er anslået. Indgås der i øvrigt aftale om yderligere bistand i sagen, finder de førnævnte regler også anvendelse på en sådan aftale.

Når vi har påtaget os en opgave, forpligter vi os til at yde bistand til klienten, indtil opgaven er afsluttet. Dog kan klienten til enhver tid vælge at skifte advokaten, og vi kan også vælge at udtræde af en sag, såfremt dette kan ske under sådanne omstændigheder, at klienten ikke hindres i rettidigt og uden skadevirkning at søge anden juridisk bistand. Reglerne herom findes i de advokatetiske regler, § 11.

 

Fortrolighed

Alle oplysninger, som vi modtager i forbindelse med en opgave, behandles som fortrolige, medmindre det fremgår af omstændighederne, at de ikke er af fortrolig karakter. Denne tavshedspligt følger af de advokat-etiske regler.

 

 

Hvor indsamler vi oplysninger fra?

De personoplysninger vi indsamler og behandler, indsamler vi primært fra de registrerede personer selv. Vi indhenter dog også i en vis udstrækning oplysninger fra anden side, såsom fra modparten i sager eller fra offentlige databaser mv.

 

 

Identitetsoplysninger og hvidvaskning af penge

Bestemmelsen, der omhandler advokater, er formuleret således, at advokater er omfattet, når de deltager – som det hedder – med bistand ved planlægning eller udførelse af transaktioner for deres klienter i forbindelse med køb og salg af fast ejendom eller virksomheder, forvaltning af klienters penge, værdipapirer eller andre aktiver, åbning eller forvaltning af bankopsparings- eller værdipapirkonti, tilvejebringelse af nødvendig kapital til oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder eller oprettelse, drift eller ledelse af virksomheder. Det er altså rettet mod ”finansielle transaktioner.

Kyed & Jybæk er forpligtet til at overholde Lov om forebyggende Foranstaltninger mod hvidvask af Udbytte og Finansiering af terrorisme (hvidvaskloven). Der kan læses nærmere om denne på www.finanstilsynet.dk eller www.retsinformation.dk.

Hovedtrækkene i loven er, at vi er forpligtede til at registrere og opbevare klienters identitetsoplysninger i fem år. Af samme grund skal klienterne oplyse navn, adresse og cpr. nr. eller anden lignende dokumentation, hvis den pågældende ikke har et cpr. nr. Disse oplysninger skal foreligge i forbindelse med oprettelsen af en konkret sag, og ved køb af fast ejendom, skal der forevises billede id.

Såfremt klienten er en virksomhed/et selskab/en juridisk person skal legitimationen omfatte navn, adresse, CVR nr. eller anden lignende dokumentation, hvis virksomheden ikke har et CVR. nr. Det følger af bestemmelsen at virksomhedens ejer- og kontrolstruktur skal klarlægges og virksomhedens reelle ejer skal legitimeres. Typisk vil dette indebære, at vi skal have kopi af en ejerbog, hvori detaljeret er angivet, hvem der er ejere af anparter eller aktier og videre, at identiteten af disse ejere skal dokumenteres f.eks. ved pas, kørekort eller anden form for billede id.

Af Karnovs noter til førnævnte bestemmelse følger, at oplysning om en virksomheds reelle ejere kan indhentes på forskellige måder, herunder ved at anvende offentlige registre over reelle ejere eller ved at anmode klienten om at give de relevante oplysninger. Det anføres, at i Danmark vil indhentningen af sådanne oplysninger ofte kunne ske via virksomhedens regnskab eller bero på de af virksomhedens selv oplyste forhold om ejerstrukturen. Videre kan krav om identifikation og legitimation af en virksomheds reelle ejere undlades såfremt virksomheden, der er klient af et selskab, der handles på et reguleret marked i henhold til hvidvaskningslovens § 3, stk. 1, nr. 3. Et reguleret marked er defineret i artikel fire i direktiv 2004/39EF og befinder markedets sig i Den Europæiske Union eller i et land, som Unionen har indgået aftale med, på det finansielle område, er markedet optaget på en liste som nævnt i direktivets artikel 47.

Ifølge hvidvaskningslovens § 6 er vi, om fornødent, forpligtet til at undersøge transaktioner, der giver mistanke om at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I den forbindelse kan vi også være forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet – www.advokatsamfundet.dk/hvidvask.

Om internationale hvidvaskningsregler i øvrigt, se www.anti-moneylaundering.com

 

Insiderhandel

Alle medarbejdere er omfattet af den gældende lovgivning om forbud mod videregivelse af intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med børsnoterede værdipapirer.

 

 

Interessekonflikter

Vi har etableret interne retningslinier i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler, der skal sikre, at vi undgår interessekonflikter, det vil sige, at vi kommer til at repræsentere klienter med modsatrettede interesser.

Såfremt en interessekonflikt måtte opstå, henviser vi klienten eller klienterne til en anden advokat.

 

 

Klage

Hvis du er uenig eller utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vores kontaktoplysninger

Advokatanpartsselskabet Kyed & Jybæk
Dyrehavevej 44, 2930 Klampenborg
CVR. nr.: 25627709

Vores databeskyttelsesansvarlige kontaktperson er

Navn: Kim Utzon Jybæk
Telefon: +45 33 145 145
E-mail: kj@kjlaw.dk

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, eller hvis du ønsker at benytte dig af dine rettigheder. Vi har ikke udpeget nogen databeskyttelsesrådgiver (DPO), jf. GDPR Art. 37.

 

 

Klagesager

På Advokatsamfundets hjemmeside kan læses om mulighederne for at klage over en af advokat. Klager skal sendes til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.

 

Klientkonto

Vi følger naturligvis advokatsamfundets regler når der er pligt til at oprette en særskilt klientkonto. De fleste danske banker beregner sig nu ”negativ rente”, ligesom der ved oprettelsen af en særskilt klientkonto, debiteres et oprettelsesgebyr (f.eks. er det i Danske Bank kr. 1.500,00 pr. konto). I henhold til indhentet udtalelse fra Advokatsamfundet vil disse udgifter blive belastet klienten som udlæg.

 

Kundesamarbejder

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores klienter. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder opfyldelse af vores forpligtelser.

I forhold til kundesamarbejder indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger, såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og tilsvarende kontaktoplysninger på kundens ejere og kontaktpersoner.

Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail korrespondance, telefonnotater, anden post mv. Udveksling sker som udgangspunkt via ukrypteret mail, medmindre de konkrete forhold, herunder oplysningernes karakter gør kryptering påkrævet.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendige for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og gennemførelse af forpligtelser overfor kunder, jf. GDPR Art. 6, stk.1, litra b eller f.

Grundlaget for behandling af persondata kan også være en retlig pligt, der fx følger af skattekontrolloven, bogføringsloven, kreditaftaleloven eller regler om foranstaltninger mod hvidvask (eksemplerne er ikke udtømmende).

Oplysninger registreres og behandles kun i det omfang det er nødvendigt for at varetage de ovennævnte formål (opfyldelse af kontraktlige forpligtelser, retlige forpligtelser eller øvrige legitime interesser).

Som led i behandlingen af sager for vores klienter vil der løbende og i nødvendigt omfang blive registreret og behandlet persondataoplysninger om andre personer end vores klienter. Dette kan dreje sig om modparter, vidner, ansatte, skønsmænd, advokater, revisorer osv. Vi bestræber os på en rimeligt omfang underrette de pågældende om sådanne registreringer, når dette er påkravet efter GDPR Art. 14, hvis ingen undtagelserne i stk. 5 finder anvendelse, herunder fordi den registrerede allerede er bekendt med oplysningerne eller hvis oplysningerne skal forblive fortrolige som følge af advokaters almindelige tavshedspligt.

 

Leverandører

Vi indsamler og behandler nødvendige personoplysninger for at kunne samarbejde med vores leverandører og øvrige samarbejdspartnere. Vi bestræber os på kun at indsamle de oplysninger, som er nødvendige for gennemførelse af samarbejdet, herunder primært opfyldelse af vores forpligtelser og varetagelse af vores interesser i forhold til aftag af varer og tjenesteydelser.

I forhold til leverandører og andre samarbejdspartnere indsamler og behandler vi typisk kun almindelige personoplysninger såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse og tilsvarende kontaktoplysninger relevante kontaktpersoner.  Herudover indgår oplysninger, som udveksles med os, eksempelvis e-mail korrespondance, telefonnotater, anden post mv.

Behandling af sådanne personoplysninger er nødvendig for at forfølge vores legitime interesser i forhold til administration af vores virksomhed og den almindelige virksomhedsdrift.

 

 

Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem en klient og os skal løses i overensstemmelse med dansk ret ved den kompetente danske domstol.

 

 

Markedsføringsaktiviteter

Vi indsamler og behandler personoplysninger i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter. Vi bestræber os på, at vi kun indsamler de nødvendige personoplysninger for at kunne opnå det markedsføringsformål, som vi har defineret.

Vores overordnede markedsføringsaktiviteter omfatter bl.a. udsendelse af nyhedsbrev og anvendelse af cookies på hjemmeside.

 

 

Opbevaring af sagsakter

Originale dokumenter udleveres normalt senest i forbindelse med opgavens afslutning, og vi opbevarer sagsakter i mindst fem år fra fakturadato.

 

 

Opdatering af vores persondatapolitik

Fra tid til anden vil det være nødvendigt for os at opdatere denne persondatapolitik. Vi gennemgår regelmæssigt vores persondatapolitik for at sikre, at den er opdateret, retvisende og i overensstemmelse med gældende lovgivning og principper for behandling af personoplysninger. Vi offentliggør nye versioner på vores hjemmeside www.kjlaw.dk.

Denne politik er version nr. 2, og er gældende fra den 1. oktober 2020.

 

 

Personaleadministration

Vi orienterer internt vores medarbejdere om vores behandling af personoplysninger om dem.

 

 

Persondatabeskyttelsespolitik

Kyed & Jybæk er efter Databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven forpligtet til at beskytte personoplysninger om kunder, leverandører, samarbejdspartnere, medarbejdere og øvrige fysiske personer som behandles.

I denne persondatabeskyttelsespolitik kan du læse nærmere om, hvordan vi generelt behandler personoplysninger.

Vi prioriterer korrekt, lovlig, ansvarlig og gennemsigtig behandling af personoplysninger højt.

Kyed & Jybæk optræder som dataansvarlig, når vi behandler personoplysninger til gennemførelse eller iagttagelse af vores egne interne interesser. Det vil med andre ord sige, at vi selv bestemmer de formål personoplysninger indsamles og behandles til, og vi i det væsentligste selv fastsætter hjælpemidlerne til gennemførelse af disse behandlinger.

Vi kan i nogle sammenhænge også optræde som databehandler. Dette er tilfældet, når vi varetager en opgave for en anden, enten dataansvarlig eller databehandler, og hvor vores behandling af personoplysninger alene sker efter en modtaget instruks. Vi fastsætter i disse situationer ikke selv formålet med indsamling og behandling af personoplysningerne, og vi fastsætter ikke selv de overordnede hjælpemidler til gennemførelsen af de overladte behandlinger. Når vi optræder som databehandler, indgår vi en databehandleraftale med den ansvarlige, som navnlig fastsætter vilkår og instruks for vores behandling af personoplysninger. Aftalerne indgås i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningen art. 28.

Dette kan for eksempel være tilfældet, når vi behandler ens inkassosager i større omfang eller ejendomsadministration.

 

 

Registreredes rettigheder

De personer vi behandler personoplysninger om, har efter persondatalovgivningen en række rettigheder, som vi respekterer. Rettighederne omfatter

  • retten til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af personoplysninger 
  • retten til at få begrænset af vores behandling af personoplysninger 
  • retten til at gøre indsigelse mod behandling, samt
  • retten til i visse tilfælde at få oplysninger om sig selv udleveret (dataportabilitet)

Hvis du som registreret vil udnytte dine rettigheder, kan du kontakte os. Vores kontaktoplysninger finder du nedenfor.

 

 

Særligt om indskud på advokaters klientbankkonti

Som følge af en i Den Europæiske Union indført harmonisering af indskudsgarantiordningerne er en række indskud, som tidligere var fuldt ud dækket i en ubegrænset periode, ikke længere dækket fuldt ud, og i særdeleshed gælder dette indskud, der indestår på advokaters klientbankkonti. Den klare hovedregel er nu, at indskud på op til € 100.000 dækkes af Garantiformuen. Folketinget har den 26. marts 2015 vedtaget lovforslaget herom, og reglerne om garantidækning er trådt i kraft den 1. juni 2015. Ifølge vores brancheorganisation, Danske Advokater, er det udgangspunktet, at en advokatvirksomhed ikke pådrager sig et erstatningsansvar overfor sine klienter ved som et pligtmæssigt led i varetagelsen af et opdrag at placere midler på en klientbankkonto, hvis det efterfølgende måtte vise sig, at pengeinstituttet bliver nødlidende, og klienterne herved pådrager sig et tab som følge af, at der ikke fuld dækning for indskud på klientbankkonti. Det bemærkes herved, at alle danske pengeinstitutter skal have en tilladelse fra Finanstilsynet til at drive pengeinstitutvirksomhed, ligesom pengeinstitutterne er underlagt Finanstilsynets tilsyn.

Vort advokatfirma foretager ikke pr. automatik en fordeling af klientkontomidler, der overstiger € 100.000, således at disse indestår i så tilstrækkelig mange pengeinstitutter, at der er indskudsgaranti. Såfremt du derfor som klient har en særlig forventning om, at indskuddet på klientbankkontoen er dækket fuldt ud, skal der indgås særskilt aftale herom med den advokat, der forestår ekspedition af sagen.

 

 

Salær

Vi må ikke kræve højere vederlag for arbejdet, end hvad der kan anses for rimeligt, jf. retsplejelovens § 126, stk. 2, og en eventuel tvist om salærets størrelse kan indbringes for advokatmyndighederne.

Når vi beregner salær, sker det normalt med udgangspunkt i medgået tid, men også elementer som graden af specialviden, der har været nødvendig til opgavens løsning, de involverede advokaters erfaring, de involverede værdier og det opnåede resultat har betydning for salærets størrelse.

I det omfang vi modtager forudbetaling eller deponering af omkostninger, vil sådanne betalinger blive betragtet som klientmidler, der skal indestå på klientkonto. Tilskrevne renter afregnes i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler herom.

 

 

Sletning

De personoplysninger vi indsamler og behandler, sletter vi, når vores behandlingsformål er opfyldt, og vi dermed ikke længere har behov for oplysningerne. Dette vil senest være 10 år efter sagen er afsluttet, medmindre helt særlige forhold gør sig gældende.

 

 

Udlæg

Klienten debiteres særskilt for eventuelle opgaverelaterede omkostninger, der afholdes i forbindelse med den udførte bistand. Dette kan for eksempel være gebyrer, rimelige rejse- og opholdsudgifter, forplejning og forsendelsesudgifter. Såfremt den advokat, der behandler sagen, skal indestå for omkostninger til syn og skøn – og der ikke er retshjælpsdækning eller fri proces – vil der også ske opkrævning af en skønnet udgift.

Ved større kopieringsopgaver beregnes særskilt salær.

 

 

Videregivelse af personoplysninger

Afhængig af hvilke personoplysninger der er tale om, behandlingsformålet og den sammenhæng personoplysningerne indgår i, kan vi videregive personoplysninger til tredjemand, herunder også det offentlige såsom kommuner, SKAT mv.

Vi deler også i en vis udstrækning personoplysninger med leverandører, når det er nødvendigt for opfyldelse af samarbejdets formål.

Vi sikrer os, at vi ved videregivelse af personoplysninger har det fornødne behandlingsgrundlag for en videregivelse.